5.TCVN 1897_1976 Đai ốc nửa tinh - Kích thước

(1)(2)