Cung cấp bản mã, cấu kiện thép trong bê tông cho dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Công ty cơ khí Việt Á cung cấp bản mã, cấu kiện thép trong bê tông cho dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.