2.TCVN 1889-76 Bulong nửa tinh - Kích thước

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)